I Invoice Hg I Invoice Hg

(1) (2)
Chú ý:
- Chỉ tra cứu được khi nhập vào Số danh bộ (1) hoặc Tên khách hàng (2).
- Số danh bộ (1) là số in trên phiếu báo hoặc hóa đơn, phải ít nhất 8 ký tự.
- Tên khách hàng (2) phải chính xác với tên trên phiếu báo hoặc hóa đơn, không phân biệt chữ HOA hay chữ thường.

Nhập mã xác nhận
vào